Cài đặt VPS

Install VPS:

curl -sO https://hocvps.com/install && bash install

Install WordPress:

curl -sO https://hocvps.com/scripts/wp && bash wp

Tạo “swap” trước khi cài hocvps, mục đích: Swap là khái niệm bộ nhớ ảo được sử dụng trên hệ điều hành Linux. Khi VPS/Server hoạt động, nếu hết RAM hệ thống sẽ tự động sử dụng một phần ổ cứng để làm bộ nhớ cho các ứng dụng hoạt động

  1. Kiểm tra swap:
swapon -s
2.Kiểm tra dung lượng còn trống của VPS
df -h
3. Tạo Swap
sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=1024k
– Tạo phân vùng swap
mkswap /swapfile

– Kích hoạt swap

swapon /swapfile

– Kiểm tra lại tình trạng swap bạn sẽ thấy như sau:

swapon -s

– Thiết lập swap tự động được kích hoạt mỗi khi reboot

echo /swapfile none swap defaults 0 0 >> /etc/fstab

– Bảo mật file swap bằng cách chmod

chown root:root /swapfile 
chmod 0600 /swapfile

4. Cấu hình Swappiness

– Kiểm tra mức độ sử dụng file swap của hệ thống bằng cách chạy dòng lệnh sau

cat /proc/sys/vm/swappiness

– Chỉnh thông số swappiness bằng cách dùng lệnh sysctl

sysctl vm.swappiness=10

– Kiểm tra lại bạn sẽ thấy kết quả trả về 10

cat /proc/sys/vm/swappiness

Để đảm bảo giữ nguyên thông số này mỗi khi khởi động lại VPS bạn cần điều chỉnh tham số vm.swappiness ở cuối file /etc/sysctl.conf (nếu không có bạn hãy add thủ công vào bằng FTP)

nano /etc/sysctl.conf

Thêm dòng sau vào cuối nếu chưa có, nếu có rồi thì update lại giá trị:

vm.swappiness = 10

– Khởi động lại VPS và kiểm tra lại kết quả:

swapon -s
cat /proc/sys/vm/swappiness

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *